Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás  informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám sdělil/sdělila/sdělili v souvislosti s výběrem služeb zajišťovaných naší společností First Class Publishing a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 5, PSČ: 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 16356, IČ: 24713252 (dále jen „my“ nebo „společnost“).

Touto webovou stránkou/dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS.

A.    Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů jsme my, tj. společnost First Class Publishing a.s.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně v našich kancelářích na adrese Praha 1, Washingtonova 5, PSČ: 110 00, v provozní době, kterou naleznete na našich internetových stránkách (www.firstclass.cz/o-nas/)

Můžete nás kontaktovat též telefonicky na telefonním čísle +420 607 975 171 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected].

Namísto Vás nás ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů může kontaktovat Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí.

B.    Pověřenec pro zpracování osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Naše společnost má v souladu s příslušnými právními předpisy jmenovaného pověřence, který je připraven Vám sdělit podrobnosti o tom, proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jak je zabezpečena jejich bezpečnost před zneužitím nebo ztrátou.

Našeho pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected].

C. Jaké kategorie mých osobních údajů zpracováváte?

V případě subjektů údajů, kteří s námi uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb či zboží prostřednictvím internetové stránky www.firstclass.cz nebo v sídle společnosti zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo/a,
 • e-mailová/é adresa/y,
 • údaje o účtu/ech na sociálních sítích,
 • IP adresa spojená s Vámi,
 • cookies.

V případě subjektů údajů, kteří s námi uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb prostřednictvím internetové stránky www.withyou.cz zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • e-mailová/é adresa/y,
 • údaje o účtu/ech na sociálních sítích,
 • biometrické údaje (zejména výška) (C),
 • fotografie,
 • IP adresa spojená s Vámi,
 • cookies.

Písmenem „(C)“ jsme označili pro Vaši informaci osobní údaje, které jsou citlivé. Citlivé osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí Vám příslušné služby. Pro další podrobnosti si dovolíme odkázat na část J. této informace.

V případě subjektů údajů, kteří s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje:

 • e-mailová/é adresa/y,
 • údaje o účtu/ech na sociálních sítích,
 • cookies.

D. Jak přistupujeme ke zpracování osobních údajů? Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a co je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů? Jaké jsou naše oprávněné zájmy zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/uzavřela nebo na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby či zboží a abychom Vám mohli poskytnout sjednané služby či zboží (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb Vám nemůžeme naše služby poskytnout, aniž bychom od Vás měli následující osobní údaje v podobě:

(a)     Vašeho jména a příjmení,

(b)     Vaší adresy trvalého bydliště.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako (a) ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo (b) pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě subjektů, kteří s námi uzavřeli smlouvu na poskytnutí služeb, bude rovněž využívána jejich e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, abychom Vás mohli informovat o nových službách, které by Vás mohli zajímat, o nabízených slevách či jiných výhodách. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl. 21 GPRD proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Námitku můžete adresovat našemu pověřenci pro zpracování osobních údajů (viz část B. výše).

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/udělila v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst. 1 písm. a) GDPR). Rozsah takto zpracovávaných osobních údajů je podrobněji popsán v bodě B. této informace. Tato část se vztahuje především na subjekty údajů, kteří s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb či zboží.

Na základě Vašeho souhlasu (pokud jej udělíte) zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely naší společnosti v podobě zasílání Vám nabídek naší společnosti. Bližší informace si též můžete vyžádat od našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů.

Váš souhlas je též poskytován pro účely provedení Vaší profilace za účelem nabízení Vám ze strany naší společnosti slev či jiných výhod, které budou nejvíce odpovídat Vašemu zákaznickému profilu. Bližší informace o profilaci Vám opět poskytne náš zmocněnec pro zpracování osobních údajů.

E. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše společnost.

S ohledem na povahu služeb a zboží, které Vám podle smlouvy budou z naší strany poskytovány, Vaše osobní údaje budou námi v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány:

(a) provozovatelům poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby,

(b)    právním zástupcům naší společnosti pro účely vymáhání dlužných pohledávek a/nebo ochrany našich práv v případě porušení smlouvy z Vaší strany a/nebo naší obrany proti Vámi vzneseným nárokům,

(c)    subjektům zabývajícím se a/nebo pověřeným vymáháním dlužných pohledávek,

(d)    státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni, v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů

F. Budou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí?

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb mohou být Vaše osobní údaje předávány do dalších členských států Evropské unie či do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii).

G. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje společností zpracovávány?

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl z Vaší strany udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), jak jsou takovéto osobní údaje popsány v souhlasu, ty budou zpracovávány po dobu, na jakou byl Váš souhlas udělen. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, můžete kontaktovat našeho pověřence pro zpracování osobních údajů na adrese [email protected].

Pokud se týká osobních údajů, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz část C. výše), ty budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí Vám sjednané služby či zboží společností, po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě Vašeho porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či naší společnosti, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

H. Jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány? Jak budou Vaše osobní údaje chráněny?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému společnosti, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce společnosti.

Ujišťujeme Vás, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Všechny osoby na straně naší společnosti, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen před vniknutím neoprávněné osoby. Archiv je zabezpečen zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

I. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů:

(a)    Pokud jste udělil/udělila Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo Vámi udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla (viz část A. výše) nebo elektronicky na adresu [email protected] s tím, že v odvolání uvedete Vaši identifikaci v podobě jména, příjmení, data narození a adresy Vašeho trvalého bydliště. V odvolání postačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený společnosti First Class Publishing a.s. ke zpracování mých osobních údajů.

V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že naše společnost je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není, jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

(b)    Máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

(c)    Máte právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

(d)    Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

(e)    Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

(f)    Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci.

(g)    Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) (čl. 77 GDPR).

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

J. Zpracováváte mé citlivé osobní údaje?

V případě citlivých osobních údajů tyto údaje zpracováváme, pouze pokud nám byly z Vaší strany poskytnuty a/nebo pokud byly z Vaší strany zveřejněny, případně pokud jejich zpracování je nutné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů či těchto zájmů jiné fyzické osoby. Z naší strany zpravidla citlivé osobní údaje nezpracováváme.

V jiných případech tyto citlivé osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jste k jejich zpracování udělil/udělila svůj souhlas.

K. Je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy s naší společností?

Jak jsme uvedli v části D. výše, bez poskytnutí údajů v části D popsaných Vám s ohledem na povahu činnosti naší společnosti a s ohledem na druh služeb sjednávaných ve smlouvě nemůžeme naše služby poskytnout. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi (identifikace smluvních stan, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena.

L. Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatizovaných postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

M. Další informace

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat.

Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Můžete se s nimi obrátit na našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů. Informace o kontaktech na nás naleznete v části A. a B. výše.

Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat.

Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle naší společnosti a v elektronické podobě na našich internetových stránkách https://firstclass.cz.

* * *

Děkujeme za Vaši pozornost věnovanou této informaci.

Za First Class Publishing a.s.

   Dávid Eder

    statutární ředitel

Top
Shopping Cart